Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat

Harinera Vilafranquina amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Reunida de manera telemàtica el 19 d'abril de 2022, la Comissió Negociadora del II Pla d'Igualtat d'HARINERA VILAFRANQUINA, SA, formada per sis (6) membres en representació de treballadores i treballadors, i per sis (6) membres en representació de l'empresa, es va acordar:

1er Donar per acabades les negociacions i, per tant, procedir a l'aprovació per unanimitat de les mesures proposades i a la signatura del II Pla d'Igualtat d'HARINERA VILAFRANQUINA, S.A., el contingut complet del qual s'adjunta a aquesta acta, com a annex.

2n Que la vigència del Pla és de 4 anys a partir de la seva signatura.

3er Donar trasllat de l'Acord i del text final, a l'autoritat laboral competent a l'efecte del seu registre, dipòsit i publicitat, la qual cosa es va formalitzar el passat 6 de maig de 2022, amb número de registre 010612.

El Pla d'Igualtat aprovat pretén:

 • definir la política de l'empresa sobre el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a partir dels resultats obtinguts en el diagnòstic de situació i,
 • aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats, eliminant qualsevol possible discriminació per raó de sexe en l'àmbit de l'empresa.

Els objectius que estableix el Pla són:

 • Potenciar la igualtat d'oportunitats en l'empresa.
 • Reforçar, internament i externa, el compromís d'Harinera Vilafranquina amb la igualtat.
 • Reforçar els mecanismes d'accés a l'ús dels col·lectius minoritaris.
 • Enfortir la igualtat d'oportunitats en el procés de selecció.
 • Procurar l'accés de les persones treballadores a la formació que imparteix l'empresa, assegurant el coneixement de les accions formatives i dels criteris per poder cursar-les.
 • Garantir la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes en les promocions internes.
 • Avançar en la corresponsabilitat entre dones i homes.
 • Garantir que tant la imatge com el llenguatge utilitzat per l'empresa són inclusius i no sexistes.
 • Millorar el procés relacionat amb la detecció, prevenció i actuació en situacions d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 • Garantir la salut laboral de dones i homes.
 • Vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de la retribució.
 • Impulsar la visibilitat, les oportunitats de creixement i el desenvolupament del col·lectiu femení en aquelles àrees o aspectes de l'àmbit organitzacional allà on es trobi infrarepresentat.

Aquest Pla d'Igualtat ha estat dissenyat tenint en compte el Diagnòstic d'Igualtat entre homes i dones realitzat al maig 2021, a més de la cultura de la nostra empresa i dels requeriments legals.