Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Harinera Vilafranquina amb el Medi Ambient

Sempre preocupats pel medi ambient, a HARINERA VILAFRANQUINA,S.A. també hi aportem el nostre granet de sorra.

* Som una empresa que no generem abocaments d’aigües residuals en cap de les fases dels nostres processos productius

* Controlem l’emissió de partícules sòlides a l’atmosfera, i per a fer-ho disposem de col·lectors de pols d’alta eficiència i equips de captació de pols connectats a filtres de mànegues de material filtrant.

* Els lubricants utilitzats són  de qualitat alimentària i són recol·lectats i enviats periòdicament per a ser reciclats.

* Els residus vegetals generats en el  procés de fabricació són tractats a la mateixa planta i es reciclen com a subproductes destinats a l’alimentació animal.

* Evitem l’emissió de vibracions i sorol·ls al medi natural amb l’adequació necessària de cada equip en funció de les seves característiques: suports aïl·lants, silenciadors, cabines d’insonorització, etc.

* També apliquem un programa d’estalvi energètic amb la instal·lació d’arrencadors estàtics i variadors de frequència en els motors de més consum o en aquel·ls en què és convenient per a una mil·lor eficàcia en el control del procés.

* La nostra planta solar fotovoltaica instal·lada al Recinte Interior de la Zona Franca de Cádiz contribueix a la creació d'un model energètic nou i millor, “més diversificat i segur, i menys contaminant”, que afavoreixi l'eficiència energètica i l'increment de totes les energies netes, els efectes a llarg termini del qual contribueixin a un desenvolupament més sostenible i a incrementar el respecte pel Medi Ambient.

* El nostre sistema de gestió integral, certificat segons la norma ISO 14001 (entre d’altres), ens permet de controlar i millorar l’impacte mediambiental de la nostra organització.